Privacy van uw gegevens

Gegevensprivacy

De volgende verklaring over gegevensbescherming is van toepassing op het gebruik van ons onlineaanbod www.klifmanlichttechniek.nl (hierna "website"). Wij hechten groot belang aan gegevensbescherming. Uw persoonlijke gegevens worden verzameld en verwerkt in overeenstemming met de geldende gegevensbeschermingsvoorschriften, in het bijzonder de basisgegevensbeschermingsverordening (DSGVO). Wij verzamelen en verwerken uw persoonlijke gegevens om u de bovengenoemde portal aan te bieden. In deze verklaring wordt beschreven hoe en met welk doel uw gegevens worden verzameld en gebruikt en welke keuzes u hebt met betrekking tot uw persoonsgegevens. Door deze website te gebruiken, stemt u in met de verzameling, het gebruik en de overdracht van uw gegevens in overeenstemming met deze privacyverklaring.

Leidinggevende

Verantwoordelijk voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonlijke gegevens in de zin van art. 4 nr. 7 DSGVO is Gerhard Klifman, Buitenhof 43 4871 BS Etten-Leur E-mail: info@klifmanlichttechniek.nl . Indien u bezwaar wenst te maken tegen het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw gegevens door ons in zijn geheel of voor individuele maatregelen in overeenstemming met deze bepalingen inzake gegevensbescherming, kunt u uw bezwaar kenbaar maken aan de verantwoordelijke. U kunt deze privacyverklaring te allen tijde opslaan en afdrukken.

Algemeen gebruik van de website

Hosting

De hosting diensten die wij gebruiken dienen om de volgende diensten te verlenen: Infrastructuur- en platformdiensten, computercapaciteit, opslag- en databaseservices, beveiligingsdiensten en technische onderhoudsdiensten die wij gebruiken om de Site te exploiteren. Wij of onze hostingprovider verwerken inventarisatie-, contact-, inhouds-, contract-, gebruiksgegevens, meta- en communicatiegegevens van klanten, belangstellenden en bezoekers van dit onlineaanbod op basis van ons legitiem belang bij een efficiënte en veilige terbeschikkingstelling van dit onlineaanbod conform art. 6 lid 1 S. 1 f) DSGVO in samenhang met. Art. 28 DSGVO.

Toegangsgegevens

We verzamelen automatisch informatie over uw gebruiksgedrag en interactie met ons en registreren gegevens over uw computer of mobiele apparaat. Wij verzamelen, bewaren en gebruiken gegevens over elke toegang tot ons online aanbod (zogenaamde server-logbestanden).
Toegangsgegevens omvat:

Naam en URL van het opgehaalde bestand
Datum en tijd van opvraging
Overdracht van gegevens
Succesvol bericht voor ophalen (HTTP-responscode)
Browsertype en browserversie
Besturingssysteem
Verwijzer-URL (d.w.z. de eerder bezochte pagina)
Websites die toegankelijk zijn via het systeem van de gebruiker via onze website
Internetprovider van de gebruiker
IP-adres en de aanvragende provider

Wij gebruiken deze loggegevens zonder toewijzing aan uw persoon of andere profilering voor statistische evaluaties ten behoeve van de werking, beveiliging en optimalisatie van ons online aanbod, maar ook voor anonieme vastlegging van het aantal bezoekers van onze website (verkeer) en de omvang en het type van gebruik van onze website en diensten, alsmede voor factureringsdoeleinden om het aantal ontvangen klikken van samenwerkingspartners te meten. Deze informatie stelt ons in staat gepersonaliseerde en locatiegebaseerde content te leveren, verkeer te analyseren, problemen op te lossen en fouten te corrigeren, en onze diensten te verbeteren. Dit is ook ons rechtmatige belang overeenkomstig artikel 6, lid 1, eerste zin, onder f), van het DSGVO.
Wij behouden ons het recht voor om de loggegevens achteraf te controleren als er een gerechtvaardigd vermoeden is van illegaal gebruik op basis van concreet bewijs. We slaan IP-adressen voor een beperkte periode op in de logbestanden als dit noodzakelijk is voor de beveiliging of voor het leveren of factureren van een dienst, bijvoorbeeld als u gebruik maakt van een van onze aanbiedingen. Nadat het bestelproces is geannuleerd of de betaling is ontvangen, zullen wij het IP-adres verwijderen als dit niet langer nodig is voor de veiligheid. Ook slaan wij IP-adressen op als wij een concrete verdenking hebben van een strafbaar feit in verband met het gebruik van onze website. Daarnaast slaan we de datum van uw laatste bezoek op als onderdeel van uw account (bijv. bij het registreren, inloggen, klikken op links, etc.).

Cookies

Wij gebruiken zogenaamde sessiecookies om ons online aanbod te optimaliseren. Een sessiecookie is een klein tekstbestand dat bij een bezoek aan een website door de betreffende servers wordt verstuurd en tijdelijk op uw harde schijf wordt opgeslagen. Dit bestand als zodanig bevat een zogenaamde sessie-ID, waarmee u verschillende verzoeken van uw browser aan de algemene sessie kunt toewijzen. Hierdoor kan uw computer worden herkend wanneer u terugkeert naar onze website. Deze cookies worden verwijderd nadat u uw browser hebt afgesloten. We maken ook voor een klein deel gebruik van permanente cookies (ook kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen), die op uw eindapparaat blijven staan en ons in staat stellen uw browser bij een volgend bezoek te herkennen. Deze cookies worden op uw harde schijf opgeslagen en na de opgegeven tijd automatisch verwijderd. Hun levensduur is 1 maand tot 10 jaar. Dit stelt ons in staat om onze diensten op een gebruiksvriendelijkere, effectievere en veiligere manier aan u te presenteren en om bijvoorbeeld informatie op de site weer te geven die specifiek op uw interesses is afgestemd. Ons rechtmatig belang bij het gebruik van cookies overeenkomstig artikel 6, lid 1, zin 1, onder f), van het DSGVO is het gebruikersvriendelijker, effectiever en veiliger maken van onze website. De volgende gegevens en informatie worden in de cookies opgeslagen:

Inloggegevens
Taal instellingen
ingevoerde zoektermen
Informatie over het aantal bezoeken aan onze website en het gebruik van de individuele functies van onze website.

Wanneer het cookie wordt geactiveerd, krijgt het een identificatienummer toegewezen en worden uw persoonlijke gegevens niet aan dit identificatienummer toegewezen. Uw naam, IP-adres of soortgelijke gegevens die het mogelijk maken dat de cookie aan u wordt toegewezen, worden niet in de cookie geplaatst. Op basis van de cookie-technologie ontvangen wij alleen gepseudonimiseerde informatie, bijvoorbeeld over welke pagina's van onze winkel zijn bezocht, welke producten zijn bekeken, etc. U kunt uw browser zo instellen dat u vooraf op de hoogte wordt gesteld van de instelling van cookies en u in individuele gevallen kunt beslissen of u cookies voor bepaalde doeleinden wilt accepteren of in het algemeen wilt uitsluiten, of dat cookies volledig worden voorkomen. Dit kan de functionaliteit van de website beperken.

E-mail Contact

Als u contact met ons opneemt (bijvoorbeeld via een contactformulier of e-mail), slaan wij uw gegevens op voor het verwerken van de aanvraag en voor het geval er zich vervolgvragen voordoen. Dit is ook ons rechtmatige belang overeenkomstig artikel 6, lid 1, eerste zin, onder f), van het DSGVO. Verdere persoonlijke gegevens slaan wij alleen op en gebruiken wij alleen als u daar toestemming voor geeft of als dit zonder speciale toestemming wettelijk is toegestaan.


Bewaartijd

Tenzij uitdrukkelijk vermeld, slaan wij persoonsgegevens niet langer op dan nodig is om de nagestreefde doelen te bereiken.


Uw rechten als betrokkene

Volgens de geldende wetgeving hebt u verschillende rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. Indien u deze rechten wenst te doen gelden, verzoeken wij u uw verzoek per e-mail of per post te richten aan de in het begin genoemde verantwoordelijke, onder duidelijke vermelding van uw identiteit. Hieronder vindt u een overzicht van uw rechten.

Recht op certificering en informatie

U hebt te allen tijde recht op een bevestiging van ons of uw persoonsgegevens zullen worden verwerkt. Indien dit het geval is, heeft u het recht om kosteloos bij ons informatie op te vragen over de over u opgeslagen persoonsgegevens en een kopie van deze gegevens. Bovendien bestaat er recht op de volgende informatie:
de verwerkingsdoeleinden;
de categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt;
de ontvangers of categorieën ontvangers van wie de persoonsgegevens bekend zijn of nog worden gemaakt, met name ontvangers in derde landen of bij internationale organisaties;
indien mogelijk, de geplande duur van de opslag van de persoonsgegevens of, indien dit niet mogelijk is, de criteria om deze duur te bepalen;
het bestaan van een recht om uw persoonsgegevens die op u betrekking hebben, te laten verbeteren of corrigeren, of om de verwerking van de gegevens door de voor de verwerking verantwoordelijke te laten beperken, of van een recht om zich tegen een dergelijke verwerking te verzetten;
het bestaan van een recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit;
als de persoonlijke gegevens niet van u worden verzameld, alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens;
het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, waaronder het opstellen van profielen conform artikel 22, leden 1 en 4 DSGVO en - in ieder geval in deze gevallen - zinvolle informatie over de logica en de omvang en beoogde effecten van een dergelijke verwerking voor u.
Indien persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde land of een internationale organisatie, hebt u recht op informatie over de passende waarborgen conform art. 46 DSGVO in verband met de doorgifte.

Recht op correctie

U hebt het recht om ons onmiddellijk te verzoeken uw onjuiste persoonlijke gegevens te corrigeren. Rekening houdend met de doeleinden van de verwerking hebt u het recht om onvolledige persoonsgegevens op te vragen, onder meer door middel van een aanvullende verklaring.

Recht op privacy

Conform art. 17 lid 1 DSGVO heeft u het recht om te eisen dat wij persoonsgegevens over u onmiddellijk openbaar maken en zijn wij verplicht om persoonsgegevens onmiddellijk openbaar te maken als een van de volgende redenen zich voordoet:
De persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of anderszins verwerkt.
U trekt uw toestemming voor de verwerking op grond van art. 6 lid 1 zin 1 a) DSGVO of art. 9 lid 2 a) DSGVO in en er is geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking.
U dient een bezwaarschrift in tegen de verwerking op grond van art. 21 lid 1 DSBER en er zijn geen dwingende legitieme redenen voor de verwerking of u dient een bezwaarschrift in tegen de verwerking op grond van art. 21 lid 2 DSGVO.
De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
De verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting op grond van het recht van de Unie of het recht van de lidstaten die op ons van toepassing zijn.
De persoonsgegevens zijn verzameld in verband met diensten van de informatiemaatschappij die worden aangeboden in overeenstemming met artikel 8, lid 1, van het DSGVO.
Hebben we de persoonlijke gegevens openbaar gemaakt en zijn we in overeenstemming met Art. 17 Para. 1 DSGVO nemen wij passende maatregelen, waaronder technische maatregelen, rekening houdend met de beschikbare technologie en implementatiekosten, om gegevensverwerkers die de door u gevraagde persoonsgegevens verwerken, te informeren over het verwijderen van alle koppelingen naar deze persoonsgegevens of kopieën of reproducties van deze persoonsgegevens.

Recht op verjaring van de verwerking

U hebt het recht om ons te verzoeken de verwerking te beperken als aan een van de volgende voorwaarden is voldaan: U ontkent de juistheid van persoonsgegevens voor een periode die ons in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren,
de verwerking onrechtmatig is en u de verwerking van persoonsgegevens hebt geweigerd en in plaats daarvan hebt verzocht om beperking van het gebruik van persoonsgegevens;
wij de persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor de verwerking ervan, maar u de gegevens wel nodig hebt om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, of
u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking op grond van art. 21 lid 1 DSGVO, zolang nog niet is vastgesteld of de gerechtvaardigde redenen van onze onderneming zwaarder wegen dan de uwe.

Recht van bezwaar

Om redenen die verband houden met uw specifieke situatie hebt u te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1, eerste zin, onder e) of f), van de DSGVO; dit geldt ook voor de profilering op basis van deze bepalingen. Wij verwerken geen persoonsgegevens meer tenzij wij kunnen aantonen dat er dwingende beschermingsredenen voor de verwerking zijn die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of dat de verwerking dient om rechtsvorderingen in te stellen, te doen gelden of te verdedigen.
Indien wij persoonsgegevens verwerken voor direct marketing doeleinden, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben voor dergelijke reclame; dit geldt ook voor het opstellen van profielen, voor zover dit verband houdt met dergelijke direct marketing.
U hebt het recht om op grond van uw specifieke situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden in overeenstemming met artikel 89, lid 1 DSGVO, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor het vervullen van een taak van algemeen belang.

Recht om toestemming krachtens de wetgeving inzake gegevensbescherming in te trekken

U heeft te allen tijde het recht uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken.

Recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit

U hebt het recht in beroep te gaan bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u verblijft, werkt of ervan verdacht wordt de wet te hebben overtreden, als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens illegaal is.


Data-integriteit

Wij stellen alles in het werk om de veiligheid van uw gegevens te garanderen in overeenstemming met de van toepassing zijnde wetten inzake gegevensbescherming en technische mogelijkheden.
Uw persoonlijke gegevens worden door ons versleuteld en verzonden. Dit geldt zowel voor uw bestellingen als voor de klantenlogin.Wij maken gebruik van het SSL-coderingssysteem (Secure Socket Layer), maar wijzen erop dat datatransmissie via het internet (bijv. communicatie per e-mail) aan veiligheidsrisico's onderhevig kan zijn. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.
Om uw gegevens te beveiligen, handhaven wij technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen conform art. 32 DSGVO, die wij voortdurend aanpassen aan de laatste stand van de techniek.
Bovendien garanderen wij niet dat ons aanbod op bepaalde tijden beschikbaar is; onderbrekingen, onderbrekingen of executies kunnen niet worden uitgesloten. Van de servers die we gebruiken, wordt regelmatig en zorgvuldig een back-up gemaakt.


Openbaarmaking van gegevens aan derden, geen doorgifte van gegevens naar derde landen

In principe gebruiken wij uw persoonlijke gegevens alleen binnen ons bedrijf.
In het geval dat we bepaalde delen van de gegevensverwerking ("orderverwerking") uitbesteden, verplichten we contractueel contractanten om persoonlijke gegevens alleen te gebruiken in overeenstemming met de eisen van de wetten op de bescherming van gegevens en de bescherming van de rechten van de betrokkene te waarborgen.
Een gegevensoverdracht naar plaatsen of personen buiten de EU vindt niet plaats en is ook niet gepland.